smart_investor_2

OK Smart Investor je produkt, který využívá silných stránek dvou podfondů Broker Consulting SICAV: dynamického akciového fondu OK Smart Equity a dluhopisového fondu OK Smart Bond.

Jde o užitečný nástroj pro ty, kteří chtějí investovat jednorázově vyšší částku peněz, ale mají obavy z momentálního kolísání trhů.

Princip produktu

Jednorázová investice klienta je zpočátku vložena do konzervativního OK Smart Bond, ze kterého je každý měsíc po stanovenou dobu převedena pevně určená část investice do akciového OK Smart Equity.

Postupným „rozpouštěním“ tak vlastně klient dosahuje podobného efektu, jakým je průměrování nákladů u pravidelného investování. Velmi efektivně tak snižuje riziko, že se s jednorázovou investicí „trefí“ do období těsně před výrazným poklesem.

Klíčové výhody OK Smart Investor v kostce

Chcete se dozvědět více o startovacím nebo cílovém fondu?

Rizika:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nelze zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů, a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená investičním fondem, resp. podfondem v předchozích obdobích.